Titles and legends with translations:


[upper:] Aldus Verthoont het drie Coningen Eijlandt als ghij het Noord West 4 Mijlen Van u hebt.


(Thus Appears the three Kings Island when you have it North West 4 Miles From you.)


[lower:] Aldus Verthoont hem t'drie Coningen Eijlandt als ghijder ande Noort West Zijnde op 40 vademen ten anckert legcht dit Eylandthebben bij de naem / gegeven Van drie Coninghen Eijlandt op dat Wij al daer op drie Coningen auont ten ancker gecomen Zijn end op drie coningen dach Weder Van daen t zeijlt zijn gegaen.


(Thus Appears the three Kings Island when you Being to the North West lie at anchor in 40 Fathoms to this Island [we] have given the name of three Kings Island because We came to anchor there on three Kings eve and on three kings day Sailed Again From it.)